Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Deze Algemene Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op diensten die geleverd worden door VISA4TURKEY, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 60601590 (hierna: “Algemene Voorwaarden”).

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de begrippen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:
Artikel: een artikel in deze Algemene Voorwaarden
Dienstverlener: elke partij die door VISA4TURKEY wordt ingezet voor aangevraagde documenten van de Opdrachtgever.
Opdrachtgever: de partij waarmee VISA4TURKEY de overeenkomst sluit.
VISA4TURKEY: VISA4TURKEY, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VISA4TURKEY, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bezuidenhoutseweg 27, 2594 AC Den Haag, Nederland.

Artikel 2: Algemeen

2.1 In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende uitgangspunten:
a) De begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 1 (Definities).
b) Verwijzingen naar ‘schriftelijk’ zien uitsluitend op brieven en e-mail.
c) Enkelvoud veronderstelt meervoud en meervoud veronderstelt enkelvoud.

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen VISA4TURKEY en haar Opdrachtgever.
3.2 In aanvulling op hetgeen in Artikel 3.1 hierboven kunnen eveneens de algemene voorwaarden van de Dienstverleners van toepassing zijn.
3.3 Indien en voor zover één of meer Artikelen strijdig zijn met bepalingen van dwingend rechterlijke aard, dan worden deze laatste bepalingen geacht de ongeldige Artikelen te vervangen.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever verzekert VISA4TURKEY ervan dat alle velden met het verzoek tot invullen van persoonlijke gegevens volledig, correct en naar waarheid zijn ingevuld.
4.2 Opdrachtgever is in het bezit van een geldig paspoort of identiteitskaart dat bij aankomst nog minimaal zes (6) maanden geldig dient te zijn.
4.3 De Opdrachtgever is verplicht het door VISA4TURKEY verstrekte visum direct na ontvangst te controleren op fouten en bij eerste mogelijkheid te melden aan VISA4TURKEY

Artikel 5: Verplichtingen VISA4TURKEY

5.1 VISA4TURKEY is bevoegd om bij de uitvoering van de diensten gebruik te maken van Dienstverleners.
5.2 VISA4TURKEY treedt op als agent (tussenpersoon) in de verstrekking van het visum tussen de Opdrachtgever en de (overheids)instantie die de gewenste documenten afgeeft of verzorgt , waarbij er ten aanzien van het verstrekken van het visum voor de Opdrachtgever een inspanningsverplichting op VISA4TURKEY rust. Voor deze daadwerkelijke verstrekking van het visum is VISA4TURKEY te allen tijde afhankelijk van de Turkse autoriteiten en heeft VISA4TURKEY over de (eventuele) verstrekking / toezegging van het visum geen enkele zeggenschap.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De Opdrachtgever geeft via de voor haar geldende website van VISA4TURKEY of link via de reisorganisatie aan wat voor soort visum er gewenst is.
6.2 De Opdrachtgever verzekert VISA4TURKEY ervan dat alle velden met het verzoek tot invullen van de persoonlijke gegevens volledig, correct en naar waarheid is ingevuld.
6.3 De Opdrachtgever betaalt de visumaanvraag direct nadat alle gegevens correct zijn ingevuld via de betaalmethoden die door de VISA4TURKEY worden aangeboden.
6.4 Op het moment dat VISA4TURKEY de opdracht en de betaling in goede orde ontvangen heeft van de Opdrachtgever en dit door VISA4TURKEY is bevestigd, wordt er geacht een overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

Artikel 7: Looptijd van het visum

7.1 Op het moment dat de visumaanvraag van de Opdrachtgever is goedgekeurd door de Turkse autoriteiten, dan zal het visum vanaf de door u bepaalde datum (niet meer dan 90 dagen in de toekomst van datum uitgifte) in totaal 180 dagen geldig zijn, waarvan u in totaal mximaal 90 dagen aaneengesloten in Turkije mag verblijven.
7.2 Na het verlopen van de periode zoals hierboven beschreven in Artikel 7.1 dient men bij een volgend bezoek wederom het aanvraagproces zoals beschreven in Artikel 6 (Totstandkoming van de overeenkomst) te doorlopen.

Artikel 8: Betalingen

8.1 Opdrachtgever dient tijdens de aanvraag van het visum het desbetreffende bedrag inclusief btw en eventuele toeslagen direct aan VISA4TURKEY te voldoen.
8.2 Opdrachtgever zal gebruik maken van de betalingsmethoden zoals deze op de website van VISA4TURKEY staan weergegeven.
8.3 De Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening, korting of opschorting van betaling.
8.4 Indien de Opdrachtgever de reis geheel of gedeeltelijk, zoals zij deze is overeengekomen met een reisorganisatie, annuleert dan komen alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt waaronder de betalingen voor de aanvraag van het visum voor rekening van de Opdrachtgever en bestaat er geen mogelijkheid van restitutie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 VISA4TURKEY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor handelingen, fouten, tekortkomingen of overige onregelmatigheden die het gevolg zijn van wijzigingen, faillissementen of overige handelingen of nalatigheden van de betrokken Dienstverleners.
9.2 VISA4TURKEY is jegens de Opdrachtgever enkel aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit haar nalatigheid bij de uitvoering van een materiële verplichting of het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart VISA4TURKEY voor alle aansprakelijkheden van derden die niet onderdeel uitmaken van de visumaanvraag.
9.4 VISA4TURKEY zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die op een verzekering (waaronder; ziektekosten-, ongevallen- of reis- of annuleringsverzekering) van de Opdrachtgever kan worden verhaald.
9.5 In geval er schade is veroorzaakt door VISA4TURKEY, zoals vermeld onder Artikel 9.2, en dit door Opdrachtgever is bewezen, zal de schadevergoeding beperkt zijn tot maximaal tweemaal het factuurbedrag (exclusief btw).
9.6 VISA4TURKEY zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste kansen, gemiste opdrachten geleden verliezen, gemaakte kosten etc.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien VISA4TURKEY de opdracht geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent niet kan uitvoeren vanwege een of meer omstandigheden die buiten de macht van VISA4TURKEY liggen, dan is VISA4TURKEY gerechtigd om de opdracht van de Opdrachtgever op te schorten. Indien de overmacht situatie langer dan twee (2)weken voortduurt vanaf de datum dat de overmacht situatie is ontstaan, waardoor nakoming van de verplichting door VISA4TURKEY in haar geheel of gedeeltelijk onmogelijk blijft, dan zijn zowel de Opdrachtgever als VISA4TURKEY gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder aan de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
10.2 De situaties die kwalificeren als zijnde overmacht, zijn waaronder maar niet beperkt tot: (a) van overheidswege uitgevoerde of uit te vaardigen voorschriften, (b) uitsluitingen van werknemers bij (dreigende) staking/bezetting, (c) uitvallen of onderbrekingen van het internet, (d) (technische) storingen of onderbrekingen van nutsvoorzieningen, (d) het tijdelijk, (e) het tijdelijk of permanent niet nakomen van verplichtingen door Dienstverleners, (f) natuurrampen en/of nucleaire rampen, (g) (dreiging van) oorlog, (h) (daden van) terrorisme en/of dreiging van terrorisme, etc.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 De Opdrachtgever erkent en stemt er mee in dat alle intellectuele eigendom die wordt gebruikt door VISA4TURKEY de exclusieve eigendom van laatstgenoemde blijft.
11.2 Alle door VISA4TURKEY verstrekte stukken, zowel hard-copy als digitaal, zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van VISA4TURKEY met derden (die niet onderdeel zijn van het visumproces) worden gedeeld.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Opdrachtgever en VISA4TURKEY zullen geen vertrouwelijke informatie met betrekking tot elkaar openbaar maken en zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of van een Dienstverlener hebben verkregen.
12.2 Onder vertrouwelijke informatie, zoals hierboven beschreven in Artikel 12.1, wordt onder andere bedoeld informatie waarvan de vertrouwelijke aard door een van de partijen is medegedeeld of dit als zodanig voorvloeit uit de aard van de overeenkomst.

Artikel 13: Bescherming (persoons-) gegevens:

13.1 VISA4TURKEY is slechts bewerker van de gegevens van Opdrachtgever en verwerkt enkel de gegevens in opdracht van en ten behoeve van Opdrachtgever. VISA4TURKEY heeft geen enkele zeggenschap over de verstrekte gegevens die voor de visumaanvraag gedeeld dienen te worden met bevoegde Turkse autoriteiten.
13.2 De Opdrachtgever vrijwaart VISA4TURKEY en zal haar schadeloosstellen voor alle schade die op enigerlei wijze verband houden met een (beweerde) schending van de toepasselijke privacy wet –en regelgeving.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en VISA4TURKEY is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, Nederland.